Informace o zpracování osobních údajů a cookies

na eshopu www.kingrayshop.cz

1. Identifikační údaje provozovatele

Provozovatelem osobních údajů je společnost Kingray sro, Růžová 728/2, 050 01 Revúca, IČO 45 396 736, zapsaná v obchodním rejstříku, okresní soud Banská Bystrica, oddíl sro, vložka číslo 17785 / S, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže .

Na základě smlouvy o zabezpečení výkonu činnosti odpovědné osoby v Kingray s. r. o. budou povinné informace stále aktualizovány v souladu s nejnovějšími pokyny Úřadu na ochranu osobních údajů pro Kingray s.r.o. na tomto linku:
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/45396736

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Společnost Kingray s.r.o. zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Yalong Trade sro), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností Kingray s.r.o. je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Kingray s.r.o ..

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

  • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel,
  • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
  • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Kingray s.r.o.

Společnost EVICEL webdesign s.r.o. Petra Bezruče 139 747 91 Štítina Czech Republic IČ: 28598661 DIČ: CZ28598661

jako zprostředkovatel dodávající IT systém společnosti Upgates.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b. Registrace a provoz e-shopu

Společnost Kingray s.r.o. zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Kingray s.r.o. je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

Společnost WebMax, s.r.o., Jánošíkova 8494 / 15D, 010 01 Žilina, IČO: 46 053 361, DIČ: 2023208462, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, vložka číslo 54332 / L. jako zprostředkovatel dodávající IT systém společnosti Prestashop.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.


c. Řešení stížností zákazníků

Společnost Kingray s.r.o. zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Kingray s.r.o. je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

d. Uplatňování nároků společnosti Kingray s.r.o.

Společnost Kingray s.r.o. zpracovává pro účely nároků společnosti Kingray s.r.o. následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné pro podání žaloby společností Kingray sro, údaje uvedené v žalobě proti společnosti Kingray sro, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti Kingray sro.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování j

e 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Kingray s.r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Kingray s.r.o .. Oprávněným zájmem společnosti Kingray s.r.o. je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti Kingray s.r.o ..

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti Kingray s.r.o. uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

e. Plnění zákonných povinností společnosti Kingray s.r.o.

Společnost Kingray s.r.o. zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až e) pro účely plnění zákonných povinností společnosti Kingray s.r.o ..

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové). Zpracování osobních údajů společností Kingray s.r.o. je nezbytné k plnění zákonných povinností společností Kingray s.r.o ..

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

  • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva dotčené osoby

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotyčná osoba má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a ( vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti Kingray s.r.o .:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c) telefonicky na výše uvedeném čísle.
d). Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU

3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,

b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,

c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,

d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,

e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,

f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,

g) právo na přenositelnost osobních údajů,

h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.

5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa., Které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727 se službou Hodnocení obchodu, společnost, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace Ocas kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači apoužívajú se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

8. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

11. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

Definice pojmů

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel a osoba samostatně výdělečně činná), ke které se osobní údaje vztahují (dále též "Vy" nebo "zákazník");

Osobní údaj: Veškeré informace o určené nebo určitelné zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále též "údaje" nebo "informace");

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, realizuje zpracování a nese za něj odpovědnost. Správcem osobních údajů je Kingray s.r.o ..

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále též "obchodní partner" nebo "partner");

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.kingray.sk

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyriaďovanie podnětů a stížností, zasílání informačních newsletterů.

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazován webstránky a serverů tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webtránkám a serverem jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookies se používají pro zlepšení fungování stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Pokud přecházíte naše webstránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Třetí země: státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracovávání Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, nebo v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi, resp. používání našich stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

95% zboží skladem

Držíme veškeré zboží skladem, abychom vám ho věděli doručit do 24-48 hod. V případě, že některé zboží není skladem, zboží na stránce není možné objednat, nebo je psáno:,, Zboží není skladem, ale je na cestě. Přijímáme předobjednávky. "

Zákaznická podpora

  • Máte otázky ohledně konkrétního výrobku? Pošlete nám vaš dotaz na e-mailovou adresu info@kingray.sk, alebo nám zavolajte na infolinku 0914 15 09 09. 
  • Pro otázky adresované na reklamační oddělení, účetní oddělení, technické oddělení pište vaše otázky na e-mailovou adresu info@kingray.sk vaši otázku přiřadíme odpovědné osobě, která vám do 24 hodin odpoví. Kdybyste nedostali odpověď do 48 hodin, kontaktujte nás telefonicky.

Jak dlouho trvá dodání?

Dodání záleží na tom, jaké zboží jste si zvolili. V ideálním případě trvá dodání objednávky 2 až 4 pracovní dny. Expedujeme ze Slovenska. V případě, že chybí některá položka z objednávky, může se to prodloužit na 4 až 5 pracovních dnů. 95% zboží máme skladem. Pokud vám přišel e-mail o odeslání zboží a nebude vám doručen do 4 dnů, prosím napište nám e-mail a prověříme stav vaší objednávky. U některých výrobků, které jsou na cestě může být dodací lhůta 10 dní až měsíc, pokud jsou ve výrobě. Prosím berte to na vědomí.

Facebook

Facebook

Najdete nás na facebooku. Pravidelně přidáváme nabídky, akce a slevy. Staňte se naším fanouškem a nenechte si ujít ani jednu akci.

Heureka.cz

Vsechny naše produkty najdete i na heureka.cz.

Věrnostní program

Pravidelně sbírejte body každým nákupem, každou recenzí ovšem nebo hodnocením produktu. Musíte být však registrovaný, abyste sbírali body na vašem účtu.

1 bod získáte při nákupu za 300 Kč, za jedno hodnocení, nebo za 1 recenzi. 1 bod se rovná 15 Kč.

Mall.cz

Všechny naše produkty najdete už i na MALL.CZ.