kingrayshop.cz Reviews with ekomi.cz
kingrayshop.cz Reviews with ekomi.cz

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel Kingray, s.r.o. se sídlem Růžová 728/2, 050 01 Revúca IČO: 36789348 (dále jen „provozovatel“), k zajištění ochrany práv dotčených osob přijal přiměřená technická a organizační opatření, která deklarují zákonné zpracování osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoli otázek ze strany dotčené osoby, jakož i jiných osob.

Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i telefonicky na: 0918 988 998, emailem:  info@kingray.sk, osobně na adrese Kingray, s.r.o. - Růžová 728/2, 050 01 Revúca nebo na webovém sídle provozovatele: https://www.kingrayshop.cz/s/ochrana-osobnych-udajov

Níže uvádíme informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen: „zákon o ochraně osobních údajů“).

 1. Provozovatel

Kingray, s.r.o.

Růžová 728/2

050 01 Revúca,

IČO: 45396736

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

 1. Seznam našich zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje

Provozovatel může v určitých případech zpracovávat osobní údaje dotčených osob i prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří jsou pověřeni zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení GDPR.

Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje dotčených osob jménem Provozovatele. Zpracovávání osobních údajů prostřednictvím zprostředkovatele nemá negativní vliv na výkon a uplatňování práv dotyčné osoby. Provozovatel využívá pouze zprostředkovatelů poskytujících přiměřená technická, organizační a další opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla v plném rozsahu zajištěna ochrana práv dotyčné osoby.

Provozovatel při zpracování osobních údajů dotčených osob využívá následující kategorie zprostředkovatelů:

 • Společnosti zabezpečující dodávky technického řešení, služby webhostingu, údržby a podpory IT systémů používaných Provozovatelem.
 • Společnosti zajišťující účetní a daňové povinnosti.

Dodatečné informace

 1. Kingrayshop.cz tímto informuje své zákazníky o tom, že má zájem neustále zkvalitňovat své služby a zvyšovat spokojenost zákazníků. V souvislosti s plněním výše uvedeného cíle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum transakce, ID objednávky a informace o zakoupených produktech. Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na zvyšování spokojenosti našich zákazníků a kvality našich služeb. 
 2. Za účelem plnění tohoto cíle Vám po zakoupení našich produktů zašleme na Vaši adresu dotazník spokojenosti. Pro účely vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujeme s našimi partnery, provozovatelem webového portálu spolehliverecenze.cz a společností eKomi Holding GmbH, kterým za tímto účelem výše uvedené osobní údaje předáváme.
 3. Nebudete-li souhlasit se zasíláním dotazníku spokojenosti a předáváním Vašich osobních údajů výše jmenovaným společnostem, máte právo vznést proti tomuto zpracování osobních údajů námitku, a to buďto na e-mail info@kingray.sk, případně postupem uvedeným v dotazníku spokojenosti.

Provozovatel při zpracování osobních údajů dotčených osob využívá následující kategorie příjemců:

 • Doručovatelské a kurýrní služby, včetně služeb vyzvednutí zásilek na výdejních místech.
 • Orgány státní správy a veřejné moci k výkonu kontroly a dozoru.
 1. Účel zpracování osobních údajů

Ve jménu společnosti Kingray s.r.o. . jako provozovatel, získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme k poskytnutí plnohodnotné služby - prodeje zdravotnických pomůcek, biolamp, přístrojů pro zdraví a krásu, doplňků výživy, kosmetiky a kosmetických pomůcek. Účely zpracování osobních údajů při jednotlivých procesních krocích jsou:

 • Při komunikaci s klienty telefonicky, osobně, formou elektronické/papírové pošty nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře zpracováváme údaje ve smyslu čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem reakce na Vámi podanou poptávku/podnět nebo otázku ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy je nezbytné verifikovat relevanci požadavku, nebo realizovat případný následný kontakt Vás jako dotčené osoby.
 • V případě projevení zájmu o naše služby, při vytváření objednávky služeb telefonicky, osobně, formou elektronické/papírové pošty nebo přímého nákupu prostřednictvím internetového obchodu https://www.kingrayshop.cz/ zpracováváme údaje ve smyslu čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR – kde zpracování údajů je nezbytné pro provádění potřebných opatření dle Vašich požadavků jako objednatele před uzavřením a potvrzením objednávky, čili během procesu předsmluvního vztahu identifikace klienta během vytváření, definování nebo úpravy objednávky, určení nebo změna adresy a času dodání, případně doplnění jiných potřebných údajů k uzavření objednávky.
 • Po potvrzení objednávky, čili po vzniknutí smluvního vztahu mezi provozovatelem Kingray s.r.o. a Vámi jako dotčenou osobou objednatelem, při potřebné kooperativní komunikaci s klientem, při informování o změnách stavu objednávky, při finálním osobním doručování, nebo při přípravě a vystavování daňového dokladu (faktury) zpracováváme údaje ve smyslu čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR – kde zpracování údajů je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu, jejíž smluvní stranou jste Vy jako dotyčná osoba klient.
 • Prostřednictvím webového sídla https://www.kingrayshop.cz/ máte možnost si dobrovolně vytvořit a zaregistrovat uživatelské konto, jehož prostřednictvím je možné realizovat zjednodušené online nakupování a evidenci všech nákupů, nebo zaregistrovat si emailovou adresu jako odběratel produktových novinek - newsletterů, kde zpracováváme údaje ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR – na základě uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních novinek formou newsletterů na poskytnutou emailovou adresu.
 1. Seznam zpracovávaných osobních údajů
 • Údaje potřebné pro odeslání zprávy prostřednictvím online kontaktního formuláře

- Jméno

- Adresa elektronické pošty

 • Údaje při registraci k odběru newsletteru – produktových novinek

- Adresa elektronické pošty

 • Údaje potřebné pro registraci uživatelského účtu

- Jméno a příjmení

- Adresa elektronické pošty

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo

- Osobní přístupové heslo

 • Údaje potřebné pro realizaci objednávky

- Jméno a příjmení

- Adresa elektronické pošty

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo

 • Fakturační údaje

- Jméno a příjmení

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro potřeby fakturace

- číslo účtu / IBAN

 • Kontaktní údaje v případě doručování zásilky

- Jméno a příjmení

- Adresa trvalého bydliště nebo jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení data, času a místa doručení, nebo v případě provedení

 změny v objednávce

- Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání elektronického potvrzení objednávky a změny stavu objednávky, zároveň jako nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.

 1. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali nebo zpracováváme ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR – v rámci plnění závazků provozovatele Kingray s.r.o. vůči objednatelům a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění si našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů Vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely doručení vybraného zboží na Vaši kontaktní adresu v smyslu zákona č. 431/2002 Sb z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových právních předpisů zákon č. 595/2003 Sb z. o dani z příjmů, zákon č. 563/ 2009 Sb z. o správě daní apod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 1.2. Čl. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

Osobní údaje zpracovávané ve smyslu čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR – na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek zpracováváme údaje po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu. V případě končící doby zpracování údajů realizujme kontakt písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů k definovanému účelu obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování, nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje již nebudeme dále zpracovávat - tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzicky skartujeme.

Osobní údaje zpracovávané ve smyslu čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR – na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na Vámi podanou poptávku/podnět nebo otázku ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevanci požadavku, nebo realizovat případný následný kontakt klienta/dotčené osoby, po vyřízení nebyly následně postoupeny do předsmluvního nebo smluvního vztahu jsou neprodleně vymazány.

Jako Provozovatel zajistíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co: byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi Vámi a námi jako provozovatelem; a/nebo

- zanikly všechny Vaše závazky vůči provozovateli; a/nebo

- byly vyřízeny všechny Vaše reklamace a žádosti; a/nebo

- byla vypořádána všechna další práva a povinnosti mezi Vámi a námi jako provozovatelem; a/nebo

- byly naplněny všechny účely zpracování stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, k nimž jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotyčné osoby; a/nebo

- uplynula lhůta, na kterou byl souhlas udělen nebo dotyčná osoba svůj souhlas odvolala; a/nebo

- bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a/nebo

- nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;

- a současně netrvá oprávněný zájem provozovatele, zanikly všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotyčné osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme pro žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotyčnou osobu, jejíž náhodně získané osobní údaje patří o jejich náhodném získání a podle povahy případu jí poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad jejími osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, veškeré náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.

V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

 1. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

 1. Přeshraniční přenos osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů se uskutečňuje pro doručení objednávek do zahraničí:

Kurýrní společnost DPD
Kurýrní společnost GLS

 1. Práva a povinnosti subjektu údajů
 • Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
  Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před zrealizováním první objednávky následující po vzniku změny.
  Zákazník se zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
  Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva si můžete:
  - Osobně na kontaktním místě provozovatele Kingray, s.r.o. - Růžová 728/2, 050 01 Revúca;
  - Prostřednictvím naší zákaznické linky: 0918 988 998;
  - Prostřednictvím elektronické pošty: info@kingray.sk;

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

Právo na přístup – Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství údajů, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávali jen aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve, jak nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz – Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou potřebné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování – Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho, jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost – Je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo vykonáváno za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň vykonáváno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li o to mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat vůči zpracování – Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat vůči takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem máte právo podat stížnost na jeden z příslušných dozorčích orgánů, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území Slovenské republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolat souhlas – Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoli později rozhodnete, že máte zájem opětovně dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoli znovu udělit, a to kteroukoli výše uvedenou formou kontaktu.

 1. Kontaktní údaje Úřadu a odpovědné osoby

Úřad na ochranu osobních údajů SR

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

 

Podatelna:

pondělí – čtvrtek: 8:00 - 15:00

pátek: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultace v oblasti ochrany osobních údajů:

Úterý a Čtvrtekod 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát předsedy úřadu +421 2 323 132 11

Sekretariát úřadu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Mluvčí:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail :

 1. a) obecně: dozor@pdp.gov.sk
 2. b) pro poskytování informací podle zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
 3. c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
 4. d) na podávání žádostí o poskytnutí informace podle zákona 211/2000 Sb. o svobodném přístupu k informacím využijte on-line formulář.
 5. e) emailová adresa, jejímž prostřednictvím Vám bude Úřad poskytovat poradenství v oblasti ochrany osobních údajů. Je určena pro děti, mládež, studenty, učitele, rodiče, kteří mají podezření, že jejich osobní údaje byly zneužity: ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů můžete najít na webovém sídle Úřadu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

 1. Zabezpečení webového sídla

Webové sídlo https://wwwkingrayshop.cz/ používá při jakémkoli připojení uživatele a přenosu jakýchkoli údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným údajům během jejich přenosu na internetu a pozměňování takových údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejnými přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

  kingrayshop.cz Reviews with ekomi.cz