BIOquant LED testován u 20 osob

Štúdia: BIOquant testovaný v Prahe u 20 osôb.

BIOQUANT LED posouzení a kvantifikace výsledků fotobiomodulace pomocí kvalitativní elektroencefalografie EEG a kvantitativní elektroencefalografie QEEG

Cíl studie

Předmětem studie bylo vyšetření mozkové aktivity EEG a QEEG u 20 osob (dále probandů) před i po 30 stimulacích přístrojem BIOQUANT LED v časovém období od března do července 2020.

Před studií byla provedena pilotáž účinků přístroje, zacílená na zjištění působení různých frekvencí stimulace, na skupině 10 probandů a 10 osob v kontrolní skupině bez stimulací pro zjištění placebo účinku. U cílové skupiny bylo dodatečně provedeno i vyšetření přístrojem IRELAX biofeedback, který měří vliv na dýchání, HRV, puls a tím zhodnotil celkový dynamický stav relaxu (hladinu stresu). Dále byla měřena tepová frekvence a saturace kyslíkem na přístroji Beurer a měřen krevní tlak tlakoměrem.

Štúdia má 39 strán.

ZÁVĚR

Výsledky studie jsou ovlivněny pandemií SARS-CoV-2, která zabránila provádět u všech probandů častou a opakovanou kontrolu působení stimulace na přístroji v ordinaci. Probandi se denně stimulovali v domácích podmínkách, v určených hodinách s přesným plánem tréninku, jak a jakou frekvenční stimulaci používat. Od každého probanda jsou k dispozici písemné zprávy o průběhu tréninků. To je ve shodě s tím, že přístroj je určen pro domácí použití.

Studijní materiál tvoří klienti, kteří navštívili ordinaci pro své potíže a souhlasili s aplikací aparátů, nikoliv z úplně zdravých osob.

Posouzení prvního a posledního EEG a QEEG po provedených stimulacích bylo ovlivněno i psychickou zátěží během corona krize, kdy probandi trávili několik měsíců doma nuceně s rodinou a byli vystaveni zvýšené psychické zátěži, emocionálnímu napětí a úzkostem.

Především na QEEG mělo vliv mnoho faktorů nespojených s aplikací, ale s momentálním psychofyzickým vlivem corona krize, a to jak před, tak i po aplikaci.

Celkově u všech skupin došlo k optimalizaci mozkové činnosti, a to se i promítlo do výsledků měření u ostatních modalit přístrojem IRELAX, a především v lepším psychickém stavu probandů. Lze tedy konstatovat, že zlepšení činnosti mozku a ostatních modalit je v korelaci s globálními trendy výsledků u všech probandů. Vzhledem k tomu, že v rámci kvantitativního vyšetření QEEG došlo k celkovému zlepšení, je hodnocení trendů pozitivní. Je možno vidět i diskrétní zlepšení výsledků EEG. U jednotlivých probandů však počet 30 stimulací celkem, v rámci této studie nestačilo, na změny kvalitativní v rámci EEG směrem k normě. Tento trend je velmi podobný jako u Neurofeedbacku, kdy dochází ke větší změně v EEG nejdříve po mnoha desítkách stimulacích v delším časovém úseku, avšak východiska u obou metod jsou rozdílná. Stejný charakter změn mozkové činnosti, lze pozorovat u mužů i žen dětí a dospělých. Vzhledem k tomu, že jsou při stimulacích polarizovaným červeným světlem zářením stimulovány obě hemisféry i frekvenčně, dochází ke změnám jiného charakteru než např. u Neurofeedbacku, kdy jsou možné změny frekvenčně 14 individualizované pro pravou a levou hemisféru mozku. (Nejlepší výsledky byly dosahovány při použití přístroje BIOQUANT LED a současné terapii Neurofeedback - mimo zadanou studii. Dochází k velké synergii obou typů stimulací.)

V rámci této studie byl náhodně zařazen i proband s tinnitem a častými bolestmi hlavy, který po aplikaci vysoké frekvence 40 Hz 2x denně po 15 ti minutách a frekvence 10 Hz v odpoledních hodinách po 15 stimulacích konstatoval, že se mu snížila četnost bolesti hlavy a tinnitus (ušní šumy) začal ustupovat v intenzitě.

U osob s degenerativním onemocněním typu choroba Parkinsona a Alzheimera, v jednom případě i roztroušená skleróza /mimo zadanou studii/ při aplikacích vyšších frekvencí od 40-80 Hz se selektivně zlepšil pociťově zdravotní stav a také motorika u těchto osob (menší třes a lepší motorika).

Výsledky studie jsou v souladu i se závěry jiných světových studií a potvrzují, že BIOQUANT LED při stimulací snižuje tlak, tepovou frekvenci, zvyšuje saturaci SpO2 kyslíkem a velmi rychle způsobuje změny fyziologického stavu v QEEG.

Do budoucna s lepší epidemiologickou situací je možno uvažovat o přísné kontrole podmínek měření v ordinaci bez roušek a štítů, rozšíření počtu a věku probandů, častějšího vykonávání měření QEEG, prodloužení doby stimulace na delší dobu, pro zjištění dlouhodobého působení aplikace na EEG a QEEG, použití ů psychologických testů u probandů k podrobnému zkoumání vlivu na kognitivní funkce, podobně jak je tomu při jiných metodách za standardních podmínek.

V skratke: 

  • U všetkých došlo k optimalizácii mozgovej činnosti a zlepšeniu psychickému stavu.

  • U osoby s tinnitom a migrénami došlo k redukovaniu počtu migrén a intenzite migrén, zníženie inzentity šumenia v ušiach (tinnitus).

  • U osôb s degeneratívnymi ochoreniami (Parkinson, Alzheimer, roztrúsená skleróza) sa pocitovo zlepšil zdravotný stav a zlepšila sa motorika (menšie trasenie a lepšia motorika)

  • Používanie BIOquant LED preukázalo: zníženie tlaku, zníženie tepovej frekvencie, zvýšenie saturácie SpO2 kyslíkom, rýchle pozitívne zmeny fyziologického stavu monitorované v QEEG.